Uspostava Hidrološkog informacijskog sustava sliva rijeke Save - Sava HIS

Početak/Kraj: 1. ožujak 2015. - 31. listopad 2015.

Financirano od: Europska komisija (kroz ICPDR), Finski meteorološki zavod, Savska komisija

Glavna postignuća

Dokumenti u prilogu

Final Report