Drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save

Stranke Okvirnog sporazuma odobrile su 2. Plan upravljanja slivom rijeke Save (2. Sava RBMP) na svom 9. sastanku Stranaka održanom u Zagrebu (Republika Hrvatska) 9. prosinca 2022.

Drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save razvijen je s ciljem da predstavlja osnovu za integralno, tehnički, ekološki i ekonomski prihvatljivo i održivo upravljanje vodama u cijelom slivu. U potrazi za prekograničnim rješenjima kao koracima naprijed prema dogovorenim ciljevima, plan opisuje trenutni status voda unutar sliva i pruža Program mjera planiranih za provedbu u godinama koje dolaze.

Drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save dostupan je za preuzimanje na svim službenim jezicima stranaka Okvirnog sporazuma , kao i na engleskom jeziku.

Kratke informacije o 2. Sava RBMP-u dostupne su u 2. Sava RBMP sažetku (engleska verzija).

Dokumenti u prilogu

2nd Sava River Basin Management Plan
2nd Sava RBMP Informative Summary