Plan za uključivanje dionika

Plan za uključivanje dionika (Stakeholder Engagement Plan-SEP) omogućuje aktivno uključivanje svih dionika u provedbu  Dijela 4 projekta SDIP, u skladu s aktivnostima Međunarodne komisije za sliv rijeke Save kao i Okolišnim i socijalnim standardima Svjetske banke (Environmental and Social Standards-ESS).
 

SEP dokument
 

Regionalni mehanizam za pritužbe

Dio SEPa je Regionalni mehanizam za pritužbe (Regional Grievance Mechanism-RGM). Cilj RGM-a je razmatranje pritužbi i zabrinutosti koje proizlaze iz provedbe projektnih aktivnosti na pravičan i transparentan način, u cilju omogućavanja učinkovite provedbe Projekta. RGM omogućuje evidentiranje, obradu i praćenje svih vrsta pritužbi širokog spektra dionika kroz unaprijed utvrđeni postupak.