Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde

Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde (Environmental and Social Committment Plan-ESCP) utvrđuje mjere i radnje koje će Međunarodna komisija za sliv rijeke Save provesti  tijekom provedbe Dijela 4 - Regionalne aktivnosti projekta SDIP, a sve u skladu s Okolišnim i socijalnim standardima Svjetske banke (Environmental and Social Standards-ESS).

ESCP dokument