Sudjelovanje javnosti

Sažetak sudjelovanja javnosti - 2. Plan upravljanja slivom rijeke Save

Sažetak sudjelovanja javnosti - 1. Plan upravljanja slivom rijeke Save
 
Sudjelovanje javnosti jedno je od temeljnih načela održivog upravljanja vodama u skladu s EU Okvirnom direktivom o vodama i Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save (FASRB). Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) u okviru planova upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBMP-ovi) osigurava i potiče aktivno sudjelovanje javnosti te olakšava sudjelovanje svim relevantnim dionicima, kreiranjem mehanizma za osiguravanje sudjelovanja javnosti tijekom izrade Sava RBMP-ova, praćenje implementacije Sava RBMP-ova s Programom mjera te njihovu reviziju i ažuriranje.

Aktivnosti sudjelovanja javnosti u pripremi Sava RBMP-a mogu se podijeliti u tri glavne kategorije:
 
Informacije o razvoju Sava RBMP-a javno su dostupne tijekom razdoblja izrade, na službenoj internetskoj stranici Savske komisije.
Priprema i prezentacija publikacija koje sadrže informacije o izradi Sava RBMP-ova, kao što je službeni bilten Savske komisije – Savski Vjesnik, periodična publikacija koja se redovno distribuira dionicima direktno, a dostupna je i putem službene internetske stranice Savske komisije.
Predstavljanje razvoja Sava RBMP-ova na sastancima dionika u Strankama FASRB-a i u Crnoj Gori, u organizaciji Savske komisije ili drugih organizacija/institucija.
Sastanci stručnjaka koji rade na izradi Sava RBMP-a s predstavnicima nacionalnih institucija, istraživačkih organizacija, nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija s ciljem prikupljanja informacija i podataka, vođenja diskusije o pitanjima vezanim za upravljanje vodama u slivu Save dali su dragocjen doprinos u izradi Sava RBMP-ova.
Konzultativne radionice na prekograničnoj razini.
Sveukupni proces izrade Sava RBMP-a vodi Stalna stručna skupina za upravljanje riječnim slivom (PEG RBM) Savske komisije.
Određena pitanja koja se tiču Sava RBMP-a bila su predmet diskusija u okviru ad hoc i drugih stručnih skupina, u skladu s njihovom nadležnošću. Glavni dionici ili skupine dionika imaju priliku aktivno sudjelovati u procesu pripreme Sava RBMP-a, kao i u svim drugim aktivnostima Savske komisije, stjecanjem statusa promatrača. Ovu mogućnost da aktivno sudjeluju na sastancima Savske komisije i PEG RBM, dobro koriste organizacije koje već imaju status promatrača, što se tijekom procesa smatra izuzetno korisnim doprinosom.