Značajna pitanja upravljanja vodama


Značajna pitanja upravljanja vodama (SWMI) za sliv rijeke Save definirana su kao pitanja koja izravno ili neizravno utječu na ekološki i kemijski status površinskih te kemijski i kvantitativni status podzemnih vodnih tijela.
Na osnovi karakterizacije sliva rijeke Save, preliminarne analize antropogenih pritisaka na površinske i podzemne vodne resurse, procesa javnih konzultacija s relevantnim dionicima, te u konačnici prema dogovoru zemalja koje dijele sliv rijeke Save, SWMI-i su definirani kao:
  • Organsko onečišćenje,
  • Onečišćenje nutrijentima,
  • Onečišćenje opasnim tvarima,
  • Hidromorfološke promjene
  • Kvaliteta podzemnih voda.
Pored toga, nekoliko drugih pitanja naznačena su kao važna za sliv rijeke Save, ali zbog nedostatka podataka i informacija zahtijevaju dalju razradu, kao kandidati za SWMI:
  • Količina podzemnih voda
  • Kvaliteta i količina sedimenta
  • Invazivne strane vrste
  • Upravljanje potrebama za vodom
Za svaki od SWMI-ja ili SWMI kandidata, vizije i ciljevi upravljanja kao i preliminarne specifične aktivnosti ka postizanju zadanih ciljeva su identificirani stvarajući tako okvir za razvoj Programa mjera u svakom od ciklusa planiranja.