Sudjelovanje javnosti

Sudjelovanje javnosti jedno je od osnovnih načela održivog upravljanja vodama, i kao takvo zahtijevano je i Protokolom o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Međunarodna komisija za sliv rijeke Save  (Savska komisija)  u okviru izrade Sava FRMP-а osigurava i potiče aktivno sudjelovanje javnosti kako bi olakšala uključivanje svih relevantnih dionika u provedbu. Sudjelovanje javnosti ima za cilj transparentnost u procesu donošenja odluka i dobivanje podrške za implementaciju Protokola te podizanje svijesti o pitanjima u vezi s upravljanjem rizikom od poplava. Osim navedenog, široko uključivanje svih dionika olakšava uspostavljanje efikasnih struktura i mehanizama za sudjelovanje javnosti, informira širu javnost i pokreće glavne dionike da sudjeluju u aktivnostima na razini sliva rijeke Save.
 
Aktivnosti sudjelovanja javnosti, poduzete tijekom pripreme Sava FRMP mogu se sažeti u tri glavne kategorije:
Dijeljenje informacije o razvoju Sava FRMP-a, fazama njegove pripreme i realiziranim konzultativnim aktivnostima, javno je dostupno tijekom čitavog pripremnog perioda putem službene internetske stranice Savske komisije.
Priprema i prezentiranje javnosti različitih publikacija, koje sadrže informacije o razvojnim fazama Sava FRMP-a, kao što je službeni bilten Savske komisije – Savski vjesnik, periodična publikacija koja se redovno distribuira prema više od 200 dionika direktno i dostupna je na službenim internet stranicama Savske komisije. Prezentiranje razvoja Sava FRMP-a na sastancima dionika u državama članicama FASRB-a i Crnoj Gori, koje organizira Savska komisija ili druge organizacije/institucije.
Pripremu Sava FRMP-a obilježili su brojni sastanci osoblja Tajništva Savske komisije te stručnjaka koji pripremaju izradu Sava FRMP-a, zajedno s predstavnicima nacionalnih tijela, istraživačkih institucija te nacionalnih i međunarodnih organizacija. Sastanci su bili usmjereni na prikupljanje informacija i podataka, kao i za rasprave po pitanjima vezanim za upravljanje riječnim slivom. Sastanci predstavljaju dragocjen konzultacijski proces kroz koji su interesne strane doprinijele formulaciji FRMP-a.

Radionica Foruma dionika organizirana je 14. i 15. studenoga 2018. u Beogradu.
Glavni ciljevi Radionice bili su predstavljanje nacrta Sava FRMP-a dionicima te razmatranje njezinih glavnih zaključaka i preporuka, kao i razmatranje predstojeće implementacije i narednog perioda planiranja. Radionici je nazočilo oko 50 sudionika iz vlada i javnih institucija zemalja sliva rijeke Save, predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, kao i WBIF-a, Svjetske banke i projektnog tima koji radi na izradi Sava FRMP-a.
Sveukupni proces izrade Sava FRMP-a vodi Stalna stručna skupina za zaštitu od poplava (PEG FP) Savske komisije. Određena pitanja koja se tiču FRMP-a diskutiraju se i na sastancima drugih stručnih skupina, u skladu s njihovim nadležnostima. Najvažniji dionici/grupe dionika imale su priliku aktivno sudjelovati u ovom procesu, kao i u svim drugim aktivnostima Savske komisije, stjecanjem statusa promatrača. Ovu mogućnost dobro su iskoristile organizacije koje već imaju ovaj status za aktivno sudjelovanje na sastancima ISRBC i PEG FP. Ova vrsta dvosmjerne komunikacije bila je dragocjen faktor tijekom pripreme Plana.

Aktivno uključivanje šire javnosti u pripremu Plana za upravljanje rizikom od poplava u slivu rijeke Save počelo je 31. listopada 2018. godine. Primljeno je ukupno 160 komentara na nacrt Sava FRMP-a. Tijekom procesa odgovaranja na komentare, 61 komentar je bio opravdan, dok 99 komentara nije prihvaćeno. Od 61 opravdanih komentara, za 45 komentara zaključeno je da je potrebno uraditi ispravke/poboljšanja u tekstu Sava FRMP-a.