Savsko vijeće za vode

Savskо Vijeće za vode osnovala je Меđunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) (ODLUKA 20/15 od 30. studenog 2015.) kao savjetodavnu platformu radi osiguravanja i olakšavanja sudjelovanja javnosti i šireg uključivanja dionika u rad Savske komisije, relevantnu za provedbu Оkvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB).
Putem Vijeća, Savska komisija se informira o zabrinutostima i potrebama dionika te o novim inicijativama, znanstvenom razvoju i inovacijama u vezi s vodnim resursima, upravljanjem riječnim slivom, plovidbom i drugim korištenjem voda (npr. nautički i eko-turizam) te dionicima pruža mogućnost da izraze svoja mišljenja i predlože rješenja i inovacije vezane za pitanja važna za provedbu Okvirnog sporazuma.
 

 
  • 1. sastanak Savskog vijeća za vode, Beograd (Srbija), 18.-19. veljače 2016. stavio je u fokus raspravu o glavnim izazovima provedbe Okvirnog sporazuma kao što su integracija upravljanja vodama i prostornog planiranja, integracija ekonomskog razvoja i zaštite okoliša, te integracija zakonodavstva i upravljanja vodama sa znanstvenim postignućima u području voda.
  • 2. sastanak Savskog vijeća za vode, Sevnica (Slovenija), 6.-7. lipnja 2016. definirao je implikacije planiranja upravljanja riječnim slivom na lokalnoj razini, analizirajući sveobuhvatni (top-down i bottom-up) pristup upravljanju vodama i nove ideje o projektima u području zaštite voda, prostornog planiranja i razvoja turizma. Kao zaključak, sudionici su predložili pripremu prijedloga projekta za razvoj održivog riječnog turizma koji bi uključio nautički, ruralni, kulturni i eko-turizam u slivu Save u sinergiji sa sličnim projektima predloženim u okviru Dunavske i srednjoeuropske strategije, kao i Jadransko-jonske inicijative.