Priopćenja brodarstvu

Priopćenja za brodarstvo objavljuju tijela države, nadležna za sigurnost plovidbe u cilju obavještavanja sudionika u plovidbi o promjenama u vodnom putu koje mogu utjecati na planiranje i plovidbu. Tradicionalno se distribuiraju putem VHF-a, u pisanom obliku, na oglasnim tablama ili faksom. Prije svega, lučke kapetanije prikupljaju, obrađuju i analiziraju sve relevantne informacije od važnosti za plovidbu i plovidbenu infrastrukturu.

Sadržaj priopćenja uglavnom se odnosi na: 
  • informacije o dubinama u plovnom putu,
  • organizaciju sportskih i drugih događanja na vodnom putu, 
  • zabranu plovidbe u slučaju infrastrukturnih regulacijskih podvodnih radova, 
  • zabranu plovidbe radi uklanjanja otkrivenih eksplozivnih naprava, 
  • druge događaje od značaja za neometanu plovidbu. 

Nedavno su mnoge zemlje prešle na objavljivanje Priopćenja brodarstvu putem interneta, naime preko odgovarajućih digitaliziranih obrazaca u okviru RIS-a.