Uključenost dionika

Sudjelovanje javnosti jedno je od temeljnih načela održivog upravljanja vodama prema Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save (FASRB).

Članak 21. Okvirnog sporazuma predviđa „da će metodologija provedbe i praćenja sporazuma uključivati pravodobno pružanje informacija dionicima i široj javnosti putem tijela odgovornih za provedbu Okvirnog sporazuma”.

Меđunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija), usredotočena na suradnju s dionicima značajnim u prekograničnom i slivnom kontekstu, posvećena je osiguravanju i snažnom poticanju uključenosti svih dionika kroz razmjenu informacija, javno savjetovanje te aktivno sudjelovanje dionika. Uz promatrače, specifični su načini angažiranja dionika Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save i Savskog vijeća za vode