Plan upravljanja rizicima od poplava


Plan upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Save (Sava FRMP) izrađen 2019. godine u skladu sa zahtjevima Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, usklađen je koliko je moguće sa zahtjevima Direktive EU o poplavama, koja predstavlja pravnu osnovu za smanjenje i upravljanje rizicima od poplava na ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i ekonomske aktivnosti.
Poštivanjem različitog statusa zemalja u slivu rijeke Save po pitanju članstva u EU (Hrvatska i Slovenija su države članice EU, dok su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija u različitim fazama procesa pridruživanja), izrada Sava FRMP naglašava značaj međunarodne koordinacije koja se suočava s različitostima i izazovima u vezi s obradom i procjenom nacionalnih podataka i informacija. Sava FRMP teži uspostavi zajedničkih ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s principima dugoročne održivosti, identificiranju nestrukturnih i strukturnih mjera u područjima od zajedničkog interesa u slivu rijeke Save (AMI) kao i omogućenju konzistentnog i koordiniranog pristupa u upravljanju ovim rizicima na razini čitavog sliva rijeke Save. Mehanizmi koordinacije na razini sliva rijeke Save i načini suradnje u izvanrednim situacijama obrane od poplava nadležnih tijela također su analizirani, te su predložene preporuke za poboljšanja u Sava FRMP.
Sava FRMP je uspostavio zajedničke ciljeve upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save te osigurao konzistentan i koordiniran pristup upravljanju rizikom od poplava. Ciljevi upravljanja rizikom od poplava od zajedničkog interesa u slivu rijeke Save, koji su definirani u skladu s Planom upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Dunav (2015) su:
- Izbjegavanje novih rizika od poplava
- Smanjenje postojećih rizika od poplava (tijekom i nakon poplava)
- Jačanje otpornosti
- Jačanje svijesti o riziku od poplava
- Primjena principa solidarnosti.

Zajedničko razumijevanje ciljeva upravljanja rizikom od poplava na razini sliva rijeke Save, s ciljem smanjenja mogućih negativnih posljedica poplava na ljudski život i zdravlje, imovinu i ekonomske aktivnosti, okoliš i kulturno-povijesnu baštinu i identifikacija zajedničkih dobrobiti za sve zemlje u slivu rijeke Save predstavljali su osnovu za Sažetak mjera.
U okviru Sava FRMP-a, identificirano je 38 strukturnih mjera u područjima od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save (AMI) ukupne vrijednosti od preko 250 milijuna eura. Strukturne mjere određene su na temelju nacionalnih planova za upravljanje rizikom od poplava u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i na temelju planskih i i strateških dokumenata u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Nacionalne mjere predstavljene u Sava FRMP-u doprinose onemogućenju potencijalnog dupliciranja radova s ciljem smanjenja rizika od poplava i umanjenja posljedica poplava na razini sliva.
Identificirane su 42 nestrukturne mjere koje se uglavnom odnose na cjelokupne AMI-je ili na cijeli sliv rijeke Save. Poseban značaj prilikom identifikacije nestrukturnih mjera, dan je prikupljanju podataka, izradi studija i drugih aktivnosti usmjerenih na unapređenje osnova za planiranje za naredni ciklus planiranja. Plan također razmatra odnos predloženih mjera s Planom upravljanja slivom rijeke Save.