PEG HMI

Stalna stručna skupina za hidrološka i meteorološka pitanja 

Opći cilj: pružanje pomoći, davanje smjernica i koordinacija svih aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u vezi s implementacijom Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) u području hidroloških i meteoroloških pitanja. .

Glavni zadaci
 • Sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Savske komisije,  
 • Pružanje podrške u implementaciji Politike razmjene hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save,  
 • Aktivno sudjelovanje u razmjeni HM podataka u slivu rijeke Save, 
 • Pružanje podrške i pomoći u obavljanju specifičnih aktivnosti, kao što su: 
  • formiranje HM baze podataka za čitav sliv rijeke Save; 
  • priprema hidroloških godišnjaka sliva rijeke Save; 
  • prikupljanje, analiza i harmonizacija HM podataka i informacija potrebnih za razvoj planova na razini sliva, kao što su Plan upravanja slivom i Plan upravljanja rizikom od poplava; 
  • izrada mapa opasnosti i rizika od poplava za sliv rijeke Save; 
  • konceptualizacija prekogranične mreže za monitoring sliva rijeke Save;
  • razvoj i održavanje sustava rane najave i upozorenja na poplave u slivu rijeke Save; 
  • nadogradnja hidroloških i hidrauličkih modela od važnosti za cijeli sliv
  • nadogradnja Sava GIS-a/Sava HIS-a u skladu sa strategijom implementacije GIS-a.    
 • Pružanje pomoći stalnim stručnim skupinama u obavljanju specifičnih zadataka koji nisu prethodno navedeni,   
 • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjeranih od strane Savske komisije.  
Bosna i Hercegovina:


 
Merima Trako, članica
Azra Babić, zamjenica člana

Saša Marić, član
Darko Borojević, zamjenik člana
Republika Hrvatska:
 
Dario Kompar, član
Ksenija Cindrić Kalin, članica
Republika Srbija:

 
Slavimir Stevanović, član
Samir Ćatović, zamjenik člana
 
Republika Slovenija:

 
Mira Kobold, članica
Zorko Vičar, zamjenik člana
Darko Anzeljc, zamjenik člana

Predsjedavajući: Samo Grošelj, Tajništvo Savske komisije