Elementi pojednostavljene metodologije za pripremu karata plavljenja

Za karte opasnosti pojednostavljena metodologija predlaže klasifikaciju opasnosti prema dubinama plavljenja:
Klasa Granice klasa
Dubine (m)
1 < 0.25
2 0.25 - 0.5
3 0.5 - 0.75
4 0.75 - 1
U skladu sa Programom za izradu Sava FRMP-a, pojednostavljena metodologija predlaže slijedeće receptore rizika:
  • Indikativni broj stanovnika;
  • Ekonomske aktivnosti;
  • Okoliš;
  • Kulturno-povijesno naslijeđe.
Svaka od navedenih kategorija receptora sadrži svoje potkategorije, koje je moguće dalje dijeliti na određene grupe. Stupanj podjele i konačna lista svih receptora rizika utvrdit će se tijekom izrade karata rizika, ovisno o prostornoj analizi podataka i dobivenih rezultata procjene rizika.

Za izradu karata rizika od poplava pojednostavljena metodologija predlaže uvođenje pojma "modul rizika" koji predstavlja sumu receptora rizika, s ciljem da se svaki receptor rizika, bez obzira na svoju dimenziju [broj, m, m2], na jedinstven način kvantificira preko vrijednosti svog modula. 

Utjecaj opasnosti od plavljenja na povećanje rizika od poplava prema ovoj metodologiji izražava se dubinom plavljenja, čije bi vrijednosti bile definirane u kartama opasnosti. Rizik od poplava za svaku od kategorija receptora izražavao bi se faktorom rizika, koji predstavlja proizvod specifičnog rizika (ranjivosti područja) i dubine plavljenja (opasnosti područja od plavljenja).

Radi međusobnog usklađivanja karata opasnosti i rizika predložena je sljedeća podjela i vizualna interpretacija rizika:
Klasa Rizik
Granice klasa
 
1  nizak rizik < 0.25
2  umjeren rizik 0.25 - 0.5
3  visok rizik 0.5 - 0.75
4  ekstreman rizik 0.75 - 1
Osnovni podaci koje prezentiraju karte rizika od poplava dobivaju se kao proizvod vrijednosti o opasnostima (dubinama) i ugroženim/receptorskim kategorijama. 
 
Prema metodologiji, koja je korištena tijekom prvog planskog ciklusa, kartama rizika od poplava bi se prikazivale moguće štetne posljedice povezane s dva scenarija plavljenja (srednji i mali) u odnosu na ugrožene receptore poplava.Tako definirane karte rizika od poplava ne bi slijedile uobičajene definicije rizika (kombinacije vjerojatnoće i posljedica poplavnog događaja) nego bi prikazivale plavljenje receptora rizika pri definiranim scenarijima. Na ovaj pojednostavljeni način informacije bi trebale biti razumljivije ne samo za stručnu nego i širu javnost.

Ovaj prijedlog elemenata zajedničke metodologije za izradu karata opasnosti i karata rizika od poplava u slivu rijeke Save može biti polazna osnova za buduće dorade i unaprjeđenja ukoliko se ukaže potreba za korištenjem takve metodologije za potrebe zajedničkih aktivnosti.