Nacrt 2. Sava RBMP-a

Drugi Sava RBMP ima za cilj biti, na razini sliva, osnova za integrirano, tehnički, ekološki i ekonomski temeljeno i održivo upravljanje vodama sliva, opisujući na taj način trenutačno stanje u slivu i mjere koje su planirane biti provedene kako bi se ispunili postavljeni ciljevi.

Drugi Sava RBMP sadrži ažurirane informacije vezane za opće značajke sliva rijeke Save, procjenu značajnih antropogenih pritisaka na površinska i podzemna vodena tijela, prikazuje nacionalne mreže za monitoing površinskih i podzemnih vodnih tijela od interesa za planiranje na razini sliva, daje preliminarni popis područja zaštićenih EU i nacionalnim zakonodavstvima, sveobuhvatnu procjenu ekološkog statusa/potencijala i kemijskog statusa površinskih kao i kemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih vodnih tijela, pregled ciljeva zaštite okoliša/upravljanja i popis postojećih izuzetaka za površinska i podzemna vodna tijela, pitanja integracije upravljanja vodama, kao što su plovidba, upravljanje rizikom od poplava, proizvodnja hidroenergije i razvoj poljoprivrednih sektora od značaja za sliv rijeke Save, ekonomsku analizu značajnih korištenja vode i vodnih usluga u prekograničnom kontekstu sliva rijeke Save kao i program mjera za sljedeći ciklus planiranja kako bi se definirale aktivnosti potrebne za ispunjavanje ciljeva Okvirne direktive o vodama. 

S obzirom na veliku važnost osigurane široke uključenosti dionika i potaknutog sudjelovanja javnosti za uspješno upravljanje riječnim slivom i planiranje, faza javnih konzultacija za 2. Sava RBMP finalizirana je u ožujku 2022. Nacrt 2. Plana upravljanja slivom rijeke Save trenutno je u reviziji u skladu sa prikupljenim komentarima.