Obnova i razvoj plovnog puta rijeke Save

Međunarodni plovni put rijeke Save i njenih plovnih pritoka definisan je Protokolom o režimu plovidbe uz Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB)kao što slijedi:
  • za rijeku Savu od rkm 0 (Beograd) do rkm 594 (Sisak),
  • rijeku Kolubaru od rkm 0 do rkm 5,
  • rijeku Drinu od rkm 0 do rkm 15,
  • rijekBosnu od rkm 0 do rkm 5.00,
  • rijeku Vrbas od rkm 0 do rkm 3,
  • rijeku Unu od 0 do rkm 15,
  • rijeku Kupu od rkm 0 do rkm 5.
Plovni put rijeke Save klasificiran je u skladu s Odlukama 19/08, 14/12 i 5/17 o klasifikaciji plovnog puta rijeke Save. 
Dionica rijeke Save Dužina (km) Klasa vodnog puta
nizvodno (rkm) uzvodno (rkm)
0.0 Ušće Save 81.0 Kamičak 81.0 Va
81.0 Kamičak 176.0 Rača 95.0 IV
176.0 Rača 196.0 Domuskela 20.0 III
196.0 Domuskela 313.7 Slavonski Šamac/Šamac 117.7 IV
313.7 Slavonski Šamac - Šamac 338.2 Oprisavci Rit kanal 24.5 III
338.2 Oprisavci/Rit kanal 371.2 Slavonski Brod/Brod 33.0 IV
371.2 Slavonski Brod / Brod 594.0 Sisak 222.8 III
 
Plovni put je označen za plovidbu prema trenutnim uslovima na plovnom putu, a sistem obilježivanja je podložan izmjenama u skladu sa tim uvjetima i regulacijskim (građevinskim) radovima u plovnom putu (trenutni sistem obilježavanja).
 

Zbog geo-političkih promjena u regiji devedesetih godina, došlo je do potpunog prekida plovidbe i bilo kakvog značajnijeg održavanja plovnog puta. Kako bi se popravilo takvo stanjeMeđunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savska komisija) poduzela je širok spektar aktivnosti od kojih je najvažnija izrada Prethodne studije izvodljivosti za obnovu i razvoj plovnog puta rijeke Save i Studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za obnovu i razvoj prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save. 

Savska komisija i zemlje sliva rijeke Save nastavljaju s poduzimanjem mjera u nastojanju da se obnovi i razvije plovni put, unapređenjem plovnog puta između Beograda i Siska barem do klase vodnog puta IV i klase Va na sektorima na kojima je to izvodljivo. Proširenje plovidbe uzvodno od Siska je planirano za kasniju fazu u skladu s razvojem ekonomskih aktivnosti i prometa.