Sigurnost plovidbe i sigurnosni tehnički standardi

Sigurnost plovidbe podrazumijeva osnovne uslove kojima moraju udovoljavati plovni putevi i luke, plovila i posade te plovidba na unutrašnjim plovnim putevima. 

Uzimajući u obzir odredbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, kao i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum, unapređenje sigurnosti plovidbe kroz usklađivanje pravila i s njima povezanih tehničkih standarda, zajedno s pripremom plovidbenih priručnika predstavljaju važne tekuće aktivnosti Savske komisije. 

Po tom pitanju Savska komisija, u skladu sa svojim nadležnostima i prijedlozima Stalne stručne grupe za plovidbu (PEG NAV), usvaja odgovarajuće odluke u području sigurnosti plovidbe. Sve odluke Savske komisije iz ovog područja, pravno su obavezujuće za države članice. 
 
Odluke Savske komisije odnose se na sljedeću problematiku: 
  • Pravila plovidbe;
  • Pravila o posadi plovila;
  • Pravila o radiotelefonskoj službi;
  • Određivanje zimovnika i zimskih skloništa;
  • Usvajanje pravila i planova za obilježavanje i održavanje plovnih puteva. 
 
 
U cilju unapređenja sigurnosti plovidbe putem usklađivanja pravila i relevantnih tehničkih standarda, Savska komisija intenzivno sarađuje s EU, Dunavskom komisijom (DC) i Centralnom komisijom za plovidbu Rajnom (CCNR) te Ekonomskom komisijom Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), pri čemu je takođe, posebno značajna saradnja na usklađivanju pravila plovidbe.  
 
Savska komisija takođe učestvuje u radu Evropskog odbora za izradu standarda unutrašnje plovidbe (CESNI) i njegovih stručnih grupa. Ciljevi CESNI-a usredotočeni su na pružanje doprinosa usvajanju jedinstvenih standarda na nivou čitave mreže unutrašnjih plovnih puteva u Evropi, s ciljem unapređenja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša u kontekstu transporta unutrašnjim plovnim putevima, unapređenja zapošljavanja u unutrašnjoj plovidbi i unapređenja atraktivnosti sektora, istovremeno olakšavajući operacije transporta i unapređenje međunarodne trgovine. 
 
 
Savska komisija je izradila internet aplikaciju za pripremu Plana obilježavanja plovnog puta rijeke Save i internet aplikaciju za podršku nacionalnim tijelima odgovornim za inspekciju sigurnosti plovidbe, kao internet usluge koje koriste nadležna tijela u državama. Između ostalog, prvi put su objavljena kompletna izdanja Albuma mostova na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama (ovdje) i Daljinara rijeke Save i njenih plovnih pritoka (ovdje).