Riječni informacioni servisi

Riječni informacioni servisi (RIS) su informacioni servisi namijenjeni poboljšanju sigurnosti i efikasnosti transporta na unutrašnjim plovnim putevima (IWT) putem optimizacije prometa i transportnih procesa. Ključni aspekt predstavlja brz elektronski prenos podataka između vode i obale razmjenom informacija u realnom vremenu. Stoga RIS-i imaju za cilj da pojednostave razmjenu informacija između svih zainteresiranih strana na unutrašnjim plovnim putevima.
 
Ovaj koncept obuhvata slijedeće:
  • Kopneni AIS (Sistem automatske identifikacije - AIS);
  • Inland ECDIS (Elektronski prikaz plovidbenih karata i informacijski sistem);
  • ERI - Elektronsko izveštavanje s plovila;
  • NtS – Saopćenja brodarstvu;
  • Elektronske plovidbene karte;
  • Baza podataka o trupu plovila;
  • Sistemi za upravljanje brodskim prevodnicama. 
Od 2005. godine, okvirna direktiva EU pruža minimalne zahtjeve za primjenu RIS-a i usvojene RIS standarde kako bi se omogućila prekogranična kompatibilnost nacionalnih sistema.
U septembru 2009. godine Savska komisija je pokrenula  projekt pod nazivom „Glavni projekt i instalacija prototipa za RIS na rijeci Savi“. Konačni izveštaj usvojen je 2010. godine i dostavljen savskim zemljama na implementaciju. Do sada su RIS implementirani u Srbiji i Hrvatskoj, tako da su u potpunosti operativni na cjelokupnom plovnom putu rijeke Save.
 
Rezultat implementacije ovog projekta predstavlja operativni RIS sistem koji se sastoji od podsistema za nadzor i praćenje plovila (VTT) (11 baznih stanica), podsistema za Elektronsko izveštavanje s plovila (ERI), podsistema za Elektronsko saopćenje brodarstvu (NtS) i podsistema za Elektronski prikaz karata za unutrašnju plovidbu i dodatnih informacija (Inland ECDIS).