Upravljanje vodama

Vodni resursi, kao izvor života, stanište za mnoge važne, o vodi ovisne ekosustave, kao i osnovni preduvjet za društveno-ekonomski razvoj, zahtijevaju integralni pristup, predano upravljanje, pažljivu zaštitu i savjesno korištenje.

Aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save koje se odnose na integralno upravljanje vodama usredotočene su na:

Značajna dostignuća u implementaciji Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save u području upravljanja vodama su: