Parlament mladih

Više o Parlamentu mladih sliva rijeke Save 

Svjesna važnosti uloge mladih naraštaja u upravljanju i planiranju u riječnom slivu te kako bi se osigurala održivost u provedbi Оkvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB)Мeđunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) osnovala je Parlament mladih. Savski Parlament mladih jedinstvena je organizacija u slivu za buduće naraštaje u svijetu, platforma na kojoj se može čuti glas mladih.

Članovi Savskog parlamenta mladih učenici su srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Savska komisija kroz rad Parlamenta mladih promiče važnost održivog korištenja i zaštite vodnih resursa, te time jača svijest o važnosti informiranja o vodama, kao i međunarodnu suradnju u području voda. Podržava i uključivanje mladih u međunarodne mehanizme upravljanja vodama s idejom izgradnje veza i razmjene ideja među naraštajima radi rješavanja zajedničkih problema i suočavanja s budućim izazovima.

Glavne poruke Savskog parlamenta mladih prenose se na Sastanku stranaka FASRB-asjednicama Savske komisije i tematskim radionicama.

  
 
 
Što? Kada? Gdje? O čemu?
1. sastanak
1. lipnja 2012.
Lonjsko Polje (HR).
Integralno planiranje korištenja i zaštite vodnih resursa, razvoj prekogranične suradnje  
2. sastanak
25. svibnja 2013.
Zasavica (RS)
Usvajanje Statuta i definiranje rada Parlamenta mladih
3. sastanak
19. rujna 2014.
Ljubljana (SI)
Zaštita od poplava  
4. sastanak
29.-30. svibnja 2015.
Bihać (BA)
Održivi razvoj u skladu s prirodom
5. sastanak
3.-4. lipnja 2016.
Lonjsko Polje (HR)
Izuzetne ekološke vrijednosti i ekonomski potencijal sliva rijeke Save
6. sastanak
2.-3. lipnja 2017.
Beograd (RS)
Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama  
7. sastanak
1.-2. lipnja 2018.
Bohinj (SI)
Izuzetan turistički potencijal sliva rijeke Save  
8. sastanak
31. svibnja-1. lipnja 2019.
Granična regija između Slo i Hrv (Kumrovec, Vonarje, Regionalni park Kozjansko)
Usuglašavanje interesa korisnika vode i rješavanje potencijalnih sukoba između različitih dionika na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini. 
9. sastanak
8.-9. listopada 2021.
Banja Luka (BA)
Zaštitimo našu baštinu!