Stručne skupine

Kako bi potaknula suradnju i osigurala sinergiju u postizanju svojih ciljeva, Savska komisija je ovlaštena osnovati stalne i ad hoc stručne skupine, sastavljene od delegiranih stručnjaka iz svake stranke. Stalne stručne skupine (PEG) pokrivaju ključna pitanja u slivu rijeke Save, dok se ad-hoc stručne skupine (AH EG) bave specifičnijim pitanjima i zadacima.
 
Stručnim skupinama predsjedaju službenici Tajništva. Tajništvo u načelu priprema sav materijal za razmatranje u skupinama.