Učešće javnosti

Učešće javnosti jedno je od temeljnih načela održivog upravljanja vodama u skladu s EU Okvirnom direktivom o vodama i Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save (FASRB)Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) u okviru planova upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBMP-ovi) osigurava i potiče aktivno učešće javnosti, te olakšava učešće u procesima svim relevantnim zainteresiranim stranama, kreiranjem mehanizma za osiguravanje učešća javnosti tokom izrade Sava RBMP-ova, praćenje implementacije Sava RBMP-ova s Programom mjera, te njihovu reviziju i ažuriranje.

Aktivnosti učešća javnosti u pripremi Sava RBMP-a mogu se podijeliti u tri glavne kategorije:
 
Informacije o razvoju Sava RBMP-a javno su dostupne tokom perioda izrade, na službenoj internetskoj stranici Savske komisije.
Priprema i prezentacija publikacija koje sadrže informacije o izradi Sava RBMP-ova, kao što je službeni bilten Savske komisije – Savski Vjesnik, periodična publikacija koja se redovno distribuiše zainteresiranim stranama direktno, a dostupna je i putem službene internetske stranice Savske komisije.
Predstavljanje razvoja Sava RBMP-ova na sastancima zainteresiranih strana Stranama FASRB-a i u Crnoj Gori, u organizaciji Savske komisije ili drugih organizacija/institucija.
Sastanci stručnjaka koji rade na izradi Sava RBMP-a s predstavnicima nacionalnih institucija, istraživačkih organizacija, nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija s ciljem prikupljanja informacija i podataka, vođenja diskusije o pitanjima vezanim za upravljanje vodama u slivu Save, kao dragocjen doprinos u izradi Sava RBMP-ova.
Konsultativne radionice na prekograničnom nivou.
Sveukupni proces izrade Sava RBMP-a vodi Stalna stručna grupa za upravljanje riječnim slivom (PEG RBM) Savske komisije.
Određena pitanja koja se tiču Sava RBMP-a su predmet diskusija u okviru ad hoc i drugih stručnih grupa, u skladu s njihovom nadležnosti. Glavne zainteresirane strane ili grupe zainteresiranih imaju priliku aktivno učestvovati u procesu pripreme Sava RBMP-a, kao i u svim drugim aktivnostima Savske komisije, sticanjem statusa posmatrača. Ovu mogućnost da aktivno učestvuju na sastancima Savske komisije i PEG RBM, dobro koriste organizacije koje već imaju status posmatrača, što se tokom procesa smatra izuzetno korisnim doprinosom.