Preprečevanje in obvladovanje nesreč

Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) želi spodbujati aktivno mednarodno sodelovanje med pogodbenicami Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) pred, med in po morebitnih izrednih vplivih, kot je naključno ali nenamerno onesnaženje, izboljšati ustrezne politike in okrepiti usklajene dejavnosti na vseh ustreznih ravneh za spodbujanje preprečevanja, pripravljenosti, zaščite in odzivanja na čezmejne vplive na vodni režim.
 

Pri izvajanju ukrepov za preprečevanje ali omejevanje nevarnosti ter zmanjševanje in odpravljanje škodljivih posledic, vključno z nesrečami, ki vključujejo vodi nevarne snovi, je treba upoštevati naslednji zakonodajni okvir:
  • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/EC o določitvi okvira za ukrepe skupnosti na področju vodne politike
  • Konvencija UNECE o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč (Helsinki 1992)
  • Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (Helsinki 1992)
  • Kodeks ravnanja pri naključnem onesnaženju čezmejnih kopenskih voda (UN 1990)
  • Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/EC
Zaradi obveznosti urejanja preprečevanja in obvladovanja nesreč je bil pripravljen Protokol o izrednih razmerah k FASRB, ki ga je Savska komisija že sprejela. Dokončna uskladitev Protokola o izrednih razmerah se pričakuje v bližnji prihodnosti. 
 
V skladu z določbami FASRB glede obveznosti vzpostavitve usklajenega ali skupnega sistema opozarjanja in alarmiranja v Savskem bazenu za izredne vplive na vodni režim v primeru nenamernega onesnaženja, pogodbenice FASRB uporabljajo Sistem zgodnjega obveščanja in opozarjanja o nesrečah in izrednih razmerah (AEWS), ki ga je razvila in ga vzdržuje ICPDR. V vsaki pogodbenici so bili kot osrednja točka za komunikacijo ustanovljeni Glavni mednarodni centri za obveščanje (PIAC). Odgovorni so za komunikacijo, vključevanje strokovnjakov in odločanje o ukrepih v izrednih razmerah. Njihovo delovanje se preverja vsaj dvakrat letno. Glavni cilj tovrstnih vaj je preizkus funkcionalnosti sistema in delovanja glavnih mednarodnih centrov za obveščanje (PIAC) ter preizkus osnovne uporabe sistema.

Prihodnje dejavnosti na področju preprečevanja in obvladovanja nesreč bodo usmerjene v podpis in ratifikacijo Protokola, v razvoj načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah na kraju dogodka in izven kraja dogodka ter v krepitev zmogljivosti PIAC za zagotavljanje delovanja 24 ur na dan, 7 dni v tednu (24/7).