Vzpostavitev in razvoj plovbe na plovbenem območju reke Save

Mednarodna plovna pot reke Save in njenih plovnih pritokov je opredeljena s Protokolom o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu, in sicer: za reko Savo, od rkm 0 (Beograd) do rkm 594 (Sisak), za reko Kolubaro, od rkm 0 do rkm 5, za reko Drino od rkm 0 do rkm 15, za reko Bosno od rkm 0 do rkm 5.00, za reko Vrbas od rkm 0 do rkm 3, za reko Uno od rkm 0 do rkm 15 in za reko Kolpo od rkm 0 do rkm 5. Plovna pot reke Save je klasificirana v skladu s Sklepi 19/08, 14/12 in 5/17 o klasifikaciji plovnih poti reke Save.
Odsek reke Save Dolžina (km) Razred plovne poti
dolvodno (rkm) gorvodno (rkm)
0.0 Ustje reke Save 81.0 Kamičak 81.0 Va
81.0 Kamičak 176.0 Rača 95.0 IV
176.0 Rača 196.0 Domuskela 20.0 III
196.0 Domuskela 313.7 Slavonski Šamac / Šamac 117.7 IV
313.7 Slavonski Šamac / Šamac 338.2 Oprisavci / Rit kanal 24.5 III
338.2 Oprisavci / Rit kanal 371.2 Slavonski Brod / Brod 33.0 IV
371.2 Slavonski Brod / Brod 594.0 Sisak 222.8 III
 
Plovna pot je označena za plovbo glede na trenutne razmere na plovbnem območju, sistem označevanja pa je podvržen spremembam v skladu s temi pogoji in rečnim inženiringom na plovbnem območju (trenutni sistem označevanja).
 

Zaradi geopolitičnih sprememb v regiji v 90. letih prejšnjega stoletja je prišlo do popolne prekinitve plovbe in kakršnega koli pomembnejšega vzdrževanja plovbnega območja.
Z namenom izboljšanja stanja je Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) izvedla številne dejavnosti, med katerimi je najpomembnejša priprava Predhodne študije izvedljivosti za obnovo in razvoj plovbnega območja reke Save in Študije izvedljivosti in projektne dokumentacije za obnovo in razvoj prometa in plovbe po reki Savi .
Savska komisija in države Savskega bazena še naprej sprejemajo ukrepe za obnovo in razvoj plovbnega območja, za izboljšanje plovne poti med Beogradom in Siskom vsaj do razreda IV in razreda Va na odsekih, kjer je to izvedljivo. Izboljšanje plovnosti gorvodno od Siska je načrtovano v kasnejši fazi v skladu z razvojem gospodarskih dejavnosti in prometa.