Učešće javnosti

Učešće javnosti jedno je od osnovnih principa održivog upravljanja vodama i kao takvo zahtijevano je i Protokolom o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke SaveMeđunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) u okviru izrade Sava FRMP-а osigurava i potiče aktivno učešće javnosti kako bi olakšala uključivanje svih relevantnih zainteresovanih strana u implementaciju. Učešće javnosti ima za cilj transparentnost u procesu donošenja odluka i dobivanje podrške za implementaciju Protokola, te podizanje svijesti o pitanjima u vezi s upravljanjem rizicima od poplava. Osim navedenog, široko uključivanje svih zainteresovanih strana olakšava uspostavljanje efikasnih struktura i mehanizama za učešće javnosti, informiše širu javnost i pokreće glavne zainteresovane strane da učestvuju u aktivnostima na nivou sliva rijeke Save.
Aktivnosti učešća javnosti, poduzete tokom pripreme Sava FRMP mogu se sažeti u tri glavne kategorije:
Dijeljenje informacija o razvoju Sava FRMP-a, fazama njegove pripreme i realiziranim konsultativnim aktivnostima, javno je dostupno tokom čitavog pripremnog perioda putem službene internetske stranice Savske komisije.
Priprema i prezentacija javnosti različitih publikacija, koje sadrže informacije o razvojnim fazama Sava FRMP-a, kao što je službeni bilten Savske komisije – Savski vjesnik, periodična publikacija koja se redovno distribuira prema više od 200 dionika direktno i dostupna je na službenim internet stranicama Savske komisije. Prezentacija razvoja Sava FRMP-a na sastancima zainteresovanih stranau državama članicama FASRB-a i Crnoj Gori, koje organizira Savska komisija ili druge organizacije/institucije.
Pripremu Sava FRMP-a obilježili su brojni sastanci osoblja Sekretarijata Savske komisije, te stručnjaka koji pripremaju izradu Sava FRMP-a, zajedno s predstavnicima nacionalnih tijela, istraživačkih institucija, te nacionalnih i međunarodnih organizacija. Sastanci su bili usmjereni na prikupljanje informacija i podataka, kao i za rasprave po pitanjima vezanim za upravljanje rizicima od poplava. Sastanci predstavljaju dragocjen konsultativni proces kroz koji su zainteresovane strane doprinijele formulaciji FRMP-a.

Radionica Foruma zainteresovanih strana organizovana je 14. i 15. novembra 2018. u Beogradu.
Glavni ciljevi Radionice bili su predstavljanje nacrta Sava FRMP-a zainteresovanim stranama, te razmatranje glavnih zaključaka i preporuka Sava FRMP-a, kao i razmatranje predstojeće implementacije i narednog perioda planiranja. Radionici je prisustvovalo oko 50 sudionika iz nadležnih javnih institucija zemalja sliva rijeke Save, predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, kao i WBIF-a, Svjetske banke i projektnog tima koji je radio na izradi Sava FRMP-a.
Sveukupni proces izrade Sava FRMP-a vodi Stalna stručna grupa za prevenciju poplava (PEG FP) Savske komisije. Određena pitanja koja se tiču FRMP-a diskutuju se i na sastancima drugih stručnih grupa, u skladu s njihovim nadležnostima. Najvažnije zainteresovane strane/grupe zainteresovanih strana imale su priliku aktivno sudjelovati u ovom procesu, kao i u svim drugim aktivnostima Savske komisije, sticanjem statusa posmatrača. Ovu mogućnost dobro su iskoristile organizacije koje već imaju ovaj status za aktivno sudjelovanje na sastancima ISRBC i PEG FP. Ova vrsta dvosmjerne komunikacije bila je dragocjen faktor tokom pripreme Plana.

Aktivno uključivanje šire javnosti u pripremu Plana za upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Save počelo je 31. oktobra 2018. godine. Primljeno je ukupno 160 komentara na nacrt Sava FRMP-a. U toku procesa odgovaranja na komentare, 61 komentar je bio opravdan, dok 99 komentara nije prihvaćeno. Od 61 opravdanih komentara, za 45 komentara zaključeno je da je potrebno uraditi ispravke/poboljšanja u tekstu Sava FRMP-a.