Analiza sliva rijeke Save

Prvi značajni korak procesa izrade Sava RBMP-a je sačinjavanje i objava Izvještaja analize sliva rijeke Save (2009.) koje sadrži sveobuhvatnu analizu sliva rijeke Save, karakterizaciju prekograničnih površinskih i podzemnih vodnih tijela, identifikaciju značajnih antropogenih pritisaka i koji definiše nivo detaljnosti za razradu značajnih pitanja za upravljanje vodama u slivu rijeke Save.

Uzimajući u obzir da EU Okvirna direktiva o vodama zahtijeva reviziju karakteristika vodnih područja, ekološki uticaj ljudske aktivnosti na vodne resurse i ekonomske analize korištenja voda u šestogodišnjim ciklusima, drugi ciklus planiranja upravljanja slivom rijeke Save počeo je razvojem 2. Analize sliva rijeke Save.