PEG RBM

Stalna strokovna skupina za upravljanje porečja

Splošni cilj: zagotavljanje pomoči in usmerjanje ter usklajevanje vseh dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen, povezanih z izvajanjem Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) na področju upravljanja porečja (RBM).

Glavne naloge
  • Sodelovanje pri izdelavi strateških in načrtovalnih dokumentov Savske komisije, 
  • Usklajevanje vseh nalog v zvezi z izvajanjem Okvirne direktive o vodah (WFD) na ravni celotnega porečja, zlasti pri pripravi in nadgradnji Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu in pripadajočega Programa ukrepov, 
  • Usklajevanje dejavnosti v Savskem bazenu z ustreznimi izvajalskimi dejavnostmi WFD na ravni Podonavja,  
  • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, povezanih z RBM,
  • Priprava projektnih predlogov (kadar je to potrebno) za pomoč pri izvajanju njihovih nalog,
  • Sodelovanje pri pripravi protokolov, 
  • Sodelovanje pri dejavnostih, potrebnih za vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje informacijskih sistemov Savske komisije in s tem povezane izmenjave podatkov,  
  • Zagotavljanje informacij in smernic stalnim in ad hoc strokovnim skupinam, ki so potrebne za izpolnjevanje nalog v okviru njihovih pooblastil v zvezi z RBM, 
  • Predložitev predlogov Savski komisiji za ustanovitev časovno omejenih delovnih skupin, če in kadar je to potrebno za reševanje konkretnih vprašanj, in usmerjanje dela delovne skupine, ustanovljene na podlagi njenega predloga, 
  • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija.
Bosna in Hercegovina:


 
Naida Anđelić, članica
Violeta Janković, članica
Mladen Rogić, član

Amina Hasečić, namestnica člana
Republika Hrvaška: 
Damir Tomas, član
Darko Barbalić, namestnik člana
Ivan Pavković, namestnik člana
Miro Macan, namestnik člana

Jelena Pinezić Malbaša, namestnica člana
Republika Srbija:

 
Gordana Špegar, članica
Nataša Milić
, članica
Milić Bunčić, član
Nevena Antanasijević, namestnica člana

Jelisaveta Nikolić, namestnica člana
Danilo Mišić, namestnik člana
Nikola Đorđević, namestnik člana
Jelena Rogić, namestnica člana
Nevenka Nikolić, namestnica člana
Aleksandra Drobac, nacionalni strokovnjak
Snežana Čađo, nacionalni strokovnjak
Republika Slovenija:

 
Robert Grnjak, član
Tanja Mohorko, namestnica člana
Neža Kodre, namestnica člana

Predsedujoča: Jovana Rašeta Bastić, sekretariat Savske komisije
Namestnik predsedujoče: Samo Grošelj, sekretariat Savske komisije