PEG HMI

Stalna strokovna skupina za hidrološka in meteorološka vprašanja

Splošni cilj: zagotavljanje pomoči in usmerjanje ter usklajevanje vseh dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen, povezanih z izvajanjem Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) na področju hidroloških in meteoroloških vprašanj.

Glavne naloge
 • Sodelovanje pri izdelavi strateških in načrtovalnih dokumentov Savske komisije;  
 • Zagotavljanje podpore pri izvajanju politike izmenjave hidroloških in meteoroloških podatkov in informacij v Savskem bazenu,  
 • Aktivno sodelovanje pri izmenjavi hidroloških in meteoroloških podatkov v Savskem bazenu, 
 • Zagotavljanje podpore in pomoči pri izvajanju posebnih dejavnosti, kot so: 
  • izdelava baze hidroloških in meteoroloških podatkov za celoten Savski bazen; 
  • priprava hidroloških letopisov za Savski bazen; 
  • zbiranje, analiza in usklajevanje hidroloških in meteoroloških podatkov in informacij, potrebnih za razvoj načrtov za celotno porečje, kot sta načrt za upravljanje voda in načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti;  
  • priprava kart poplavne ogroženosti in kart poplavne nevarnosti za Savski bazen; 
  • priprava zasnove omrežja za čezmejni monitoring v Savskem bazenu; 
  • razvoj in vzdrževanje sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu; 
  • nadgradnja hidroloških in hidravličnih modelov, pomembnih za celotno porečje, 
  • nadgradnja Sava GIS/Sava HIS v skladu s Strategijo izvajanja GIS.   
 • Pomoč stalnim strokovnim skupinam pri opravljanju njihovih specifičnih nalog, ki niso navedene v zgoraj.  
 • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija.
Bosna in Hercegovina:


 
Merima Trako, članica
Azra Babić, namestnica članice
Saša Marić, član
Darko Borojević, namestnik člana
Republika Hrvaška:
 
Dario Kompar, član
Ksenija Cindrić Kalin, članica
Republika Srbija:
 
Slavimir Stevanović, član
Samir Ćatović, namestnik člana
Republika Slovenija:

 
Mira Kobold, članica
Zorko Vičar, namestnik članice
Darko Anzeljc, namestnik članice

Predsedujoči: Samo Grošelj, sekretariat Savske komisije