Karte poplavne ogroženosti in karte poplavne nevarnosti

Program za razvoj Sava FRMP določa, da države pripravijo in omogočijo dostop do kart poplavne ogroženosti za vsa opredeljena območja APSFR, za naslednje scenarije:
  • srednja verjetnost poplav (verjetna povratna doba 100 let) in
  • majhna verjetnost poplav ali scenariji izrednih dogodkov (ne glede na povratno dobo). 

Karte poplavne ogroženosti je treba pripraviti na podlagi minimalnega nabora informacij, ki prikazujejo morebitne negativne posledice, povezane z obema omenjenima scenarijema poplav. Karte morajo vsebovati:
  • okvirno število potencialno prizadetih prebivalcev,
  • vrste gospodarskih dejavnosti na potencialno prizadetih območjih na podlagi CORINE Land Cover,
  • lokacijo naprav IPPC, ki bi lahko povzročile nenamerno onesnaženje v primeru pojava poplav, na podlagi registra E-PRTR in drugih ustreznih informacij,
  • zavarovana območja na podlagi zaščitenih območij WFD, območja Natura2000, narodne parke, itd. ter druge pomembne informacije, kot so na primer območja s povečanim prenosom sedimentov.

V času priprave Sava FRMP so si države v skladu s Programom izmenjale podatke in informacije o razpoložljivih kartah poplav preko Geoportala Sava GIS.

Glede na to, da so države na različnih stopnjah razvoja poplavnih kart in uporabljajo metodologije, prilagojene njihovim zmožnostim in potrebam, karte poplav še vedno niso na voljo za vse reke. Poleg tega države uporabljajo različne metode za prikaz nevarnosti poplav, zaradi česar nacionalnih rezultatov ni mogoče preprosto združiti.
Na podlagi Programa in za namen skupne izdelave poplavnih kart, kot to določa Protokol, so bili v okviru Sava FRMP izdelani elementi poenostavljene metodologije za pripravo poplavnih kart v Savskem bazenu.  Poenostavljena metodologija se nanaša predvsem na poplavna območja, ki si jih delita dve ali več držav (AMI) in upošteva dejstvo, da so vse države v porečju že razvile nacionalne metodologije oz. je njihov razvoj v teku.