Osnutek 2. načrta upravljanja voda za Savski bazen

2. načrt upravljanja voda za Savski bazen naj bi na ravni porečja predstavljal osnovo za celostno, tehnično, ekološko in ekonomsko utemeljeno ter trajnostno upravljanje voda. Osnutek 2. načrta vsebuje opis trenutnega stanja v porečju in načrtovane ukrepe za dosego zastavljenih ciljev.

2. načrt upravljanja voda za Savski bazen vsebuje posodobljene informacije v zvezi (1) s splošnimi značilnostmi Savskega bazena, (2) z oceno pomembnih antropogenih pritiskov na vire površinske in podzemne vode, (3) z nacionalnimi mrežami za monitoring teles površinske in podzemne vode, ki so pomembna za načrtovanje na ravni porečja, (4) s predhodnim popisom območij, zaščitenih v skladu z zakonodajo EU in nacionalnimi zakonodajami, (5) s celovito oceno ekološkega stanja/potenciala in kemijskega stanja teles površinskih voda ter kemijskega in količinskega stanja teles podzemne vode, (6) s pregledom okoljskih/upravljalskih ciljev, s seznamom obstoječih izjem za telesa površinske in podzemne vode, (7) z vprašanji integracije upravljanja voda za plovbo, obvladovanje poplavne ogroženosti, proizvodnjo hidroenergije in za razvoj kmetijskega sektorja, pomembnega za Savski bazen, (8) z ekonomsko analizo pomembne rabe vode in vodnih storitev v čezmejnem kontekstu Savskega bazena in (9) s program ukrepov za naslednji cikel načrtovanja, da se opredelijo dejavnosti, potrebne za doseganje ciljev WFD.

Glede na to, da sta zagotavljanje široke vključenosti deležnikov in spodbujanje sodelovanja javnosti zelo pomembna za uspešno upravljanje in načrtovanje v porečju, se je faza javnega posvetovanja za 2. SRBMP začela novembra 2021 in bo trajala do marca 2022.