Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti


Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu (Sava FRMP), pripravljen v letu 2019 v skladu z zahtevami Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu, je v največji možni meri usklajen z zahtevami Direktive EU o poplavah, ki postavlja pravno podlago za zmanjševanje in obvladovanje poplavne ogroženosti za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti.
Ob upoštevanju različnega statusa držav Savskega bazena glede članstva v EU (Hrvaška in Slovenija sta državi članici EU, medtem ko so Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija v različnih fazah pristopnega procesa), priprava Sava FRMP poudarja pomen mednarodnega usklajevanja, ki se sooča z razlikami in izzivi, povezanimi z obdelavo in vrednotenjem nacionalnih podatkov in informacij.
Namen Sava FRMP je vzpostaviti skupne cilje obvladovanja poplavne ogroženosti v skladu z načeli dolgoročne vzdržnosti, opredeliti nestrukturne in strukturne ukrepe na območjih skupnega interesa za varstvo pred poplavami v Savskem bazenu (AMI) ter omogočiti dosleden in usklajen pristop pri obvladovanju teh tveganj na ravni celotnega Savskega bazena. Analizirani so bili tudi mehanizmi usklajevanja na ravni Savskega bazena in načini sodelovanja pristojnih organov pri obrambi pred poplavami v izrednih razmerah, priporočila za izboljšave pa so predlagana v Sava FRMP.
 
Sava FRMP je vzpostavil skupne cilje obvladovanja poplavne ogroženosti v celotnem porečju ter zagotovil dosleden in usklajen pristop pri obvladovanju poplavne ogroženosti v porečju.  Cilji obvladovanja poplavne ogroženosti v skupnem interesu v Savskem bazenu, ki so bili opredeljeni v skladu z Načrtom za obvladovanje poplavne ogroženosti za vodno območje Donave (2015), so naslednji:
- Izogibanje novim nevarnostim poplav
- Zmanjšanje obstoječe poplavne ogroženosti (med in po poplavah)
- Krepitev odpornosti
- Ozaveščanje o nevarnosti poplav
- Izvajanje načela solidarnosti.

Podlaga za povzetek ukrepov je bilo skupno razumevanje ciljev obvladovanja poplavne ogroženosti na ravni Savskega bazena, z namenom zmanjševanja možnih negativnih posledic poplav na zdravje in življenje ljudi, njihovo premoženje in gospodarske dejavnosti, okolje in kulturno-zgodovinsko dediščino ter prepoznavanje vzajemnih koristi za savske države.
V okviru Sava FRMP je bilo opredeljenih 38 strukturnih ukrepov na območjih skupnega interesa za varstvo pred poplavami v Savskem bazenu (AMI), v skupni vrednosti več kot 250 milijonov EUR-ov. Strukturni ukrepi so bili določeni na podlagi nacionalnih načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti na Hrvaškem in v Sloveniji ter načrtovalnih in strateških dokumentov v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori. Nacionalni ukrepi, predstavljeni v Sava FRMP, prispevajo k preprečevanju morebitnega podvajanja del, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti in ublažitve posledic poplav na ravni porečja.
Opredeljenih je bilo 42 nestrukturnih ukrepov, ki se večinoma nanašajo na celotna območja AMI ali na Savski bazen kot celoto.  Pri opredelitvi nestrukturnih ukrepov je bil poseben pomen namenjen zbiranju podatkov, pripravi študij in drugim dejavnostim za izboljšanje podlage za načrtovanje v naslednjem ciklu načrtovanja. Načrt obravnava tudi povezavo predlaganih ukrepov z Načrtom upravljanja voda za Savski bazen.