Uspostava Hidrološkog informacionog sistem sliva rijeke Save - Sava HIS

Početak/Kraj: 1. marta 2015. - 31. oktobra 2015.

Finansirano od: Europska komisija (kroz ICPDR), Finski meteorološki zavod, Savska komisija

Glavna postignuća

Documents in attachment

Finalni izvještaj