Стручне групе

Са циљем подстицања сарадње и осигурања синергије у остваривању циљева, Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) успоставља стручне групе. Сталне стручне групе (ПЕГ) баве се кључним питањима у сливу реке Саве. По потреби, Савска комсија успоставља и ad-hoc стручне групе (АХ ЕГ) за рад на специфичним питањима. Општи радни аранжмани за сталне стручне групе дефинисани су чланом 10. Правила процедуре Савске комисије и Пројектним задацима за сваку од сталних стручних група. 
 
Састанцима сталних стручних група присуствују стручњаци које је именовала Савска комисија на предлог представника Страна, а председавају им именовани службеници Секретаријата. Свака Страна има право да, уколико је потребно, буде представљена од стране додатних стручњака на одређеним састанцима стручних група.  Такво присуство се најављује Секретаријату од стране члана Савске комисије или члана стручних група најмање три радна дана пре састанка. 

Посматрачи могу да учествују у раду стручних група у складу са процедурама којима се регулише давање статуса посматрача у Савској комисији. 
 
Представници организација, органа, пројеката и индивидуални стручњаци који су укључени у активности везане за слив Саве могу бити позвани од стране Секретаријата да учествују на одређеним састанцима стручних група као гости, уколико се закључи да je њихов рад неопходан за решавање одређене проблематике.