PEG FP

Стална стручна група за спречавање поплава (PEG FP

Општи циљ: пружање помоћи, давање смерница и координација свих активности Међународне комисије за слив реке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ) у области управљања поплавама. 
 
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске комисије, 
 • Координација свих задатака везаних за имплементацију Протокола о заштити од поплава ФАСРБ-а као и координација рада у складу са Директивом о поплавама (ФД) на нивоу слива, посебно у развоју и унапређењу Плана за управљање ризиком од поплава Саве и њему придруженог Сажетка мера,  
 • Обезбеђивање улазних података и помоћи Савској Комисији по стручним питањима у вези са координацијом оперативног рада и даљим развојем Система прогнозе и раног упозоравања на појаву поплава у сливу реке Саве,  
 • Координација свих активности везаних за поплаве у сливу реке Саве са релевантним активностима на нивоу слива реке Дунав,  
 • Учествовање у припреми и имплементацији пројеката везаних за управљање ризиком од поплава,  
 • Према потреби, припрема пројектних предлога у прилог испуњењу дефинисаних задатака,  
 • Учествовање у изради протокола,  
 • Учествовање у активностима потребним за успостављање, ажурирање и одржавање информационих система Савске комисије и одговарајуће размене података,  
 • Пружање информација и смерница сталним и ad-hoc стручним групама потребним за извршавање задатака у оквиру њихових мандата у погледу управљања ризиком од поплава,  
 • Подношење предлога Савској комисији за оснивање временски ограничених радних група, када је потребно, ради решавања одређених питања и управљања радом сваке радне групе основане на основу њеног предлога,  
 • Координација свих осталих активности одређених Протоколом, а које нису претходно наведене 
 • Обављање других задатака и дужности конкретно повераних од стране Савске Комисије.
Босна и Херцеговина:
 
Алмир Бајрамлић, члан  
Давид Латиновић, члан  
Сенад Имамовић, члан  
Мирсад Хасанбашић, члан  
Милисав Станишић, заменик члана  
Амер Кавазовић, заменик члана
Република Хрватска: 
 
Данко Бјондић, члан
Санда Буцоњић Коларић,
заменица члана  
Дарко Барбалића, заменик члана  
Лука Вукмановић, заменик члана 
Сандра Соколић, заменица члана 
Миро Мацан, заменик члана
Република Србија:

 
Мерита Борота, чланица
Ивана Спасић, чланица
Игор Милутин, члан
Ненад Марић, заменик члана
Владимир Бељинац, заменик члана
Бранко Чанковић, заменик члана
Кристина Браун Луковић, заменица члана
Република Словенија:

 
Лука Штравс, члан  
Матеја Рибникар,
заменица члана
Блажо Ђуровић, заменик члана
 
Председавајући: Мирза Сарач, Секретаријат Савске комисије