Plovidba

Uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njezinim pritokama, što podrazumijeva uspostavljanje uvjeta za sigurnu plovidbu rijekom Savom i njezinim pritokama, jedan je od glavnih ciljeva Okvirnog sporazuma i Savske komisije. Nakon stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, rijeka Sava postala je otvorena za međunarodnu plovidbu, što znači da je plovidba rijekom Savom besplatna za trgovačka plovila svih država. Ovaj sporazum predstavlja važan prvi korak u razvoju međunarodnog prometa na rijeci Savi.
 

  
Glavni fokus aktivnosti Savske komisije koje se odnose na plovidbu je osiguravanje uvjeta neophodnih kako bi rijeka Sava postala važna, ekološki prihvatljiva i plovidbeno sigurna žila kucavica prijevoza na unutarnjim plovnim putovima. Po pitanju ovog cilja, Savska komisija kontinuirano obavlja intenzivne aktivnosti na uklanjanju postojećih prepreka za održivi razvoj plovidbe. Pored toga, Savske države su prepoznale obnovu i razvoj infrastrukture plovnih putova i jedinstveni sustav propisa o sigurnosti plovidbe kao svoje glavne prioritete u području plovidbe.

Ove aktivnosti uključuju, između ostalog: 
  • usvajanje plana obilježavanja, održavanja i razvoja plovnih putova;
  • usvajanje objedinjenih pravila plovidbe, uzimajući u obzir specifične uvjete pojedinih dijelova plovnih putova;
  • usvajanje tehničkih pravila koja se odnose na plovila unutarnje plovidbe i pravila o posadi plovila;
  • uspostavljanje Riječnih informacijskih servisa;
  • koordinacija aktivnosti na obnovi i razvoju plovnog puta rijeke Save. 
Osim toga, zajedno s državama članicama, Komisija ulaže kontinuirane napore kako bi osigurala financiranje projekata kojima bi se poboljšali uvjeti plovidbe na rijeci Savi i na taj način postigli ciljevi iz prioritetnih područja suradnje dogovorenih između strana.