Plovidba

Uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njezinim pritocima, koji predviđa uspostavljanje uvjeta za sigurnu plovidbu na rijeci Savi i njezinim pritocima, jedan je od glavnih ciljeva Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije). Nakon što je FASRB stupio na snagu, rijeka Sava postala je otvorena za međunarodnu plovidbu, što znači da je plovidba na rijeci Savi slobodna za trgovačke brodove svih država.

       

Kada je u pitanju cilj, Savska komisija neprestano obavlja intenzivne aktivnosti kako bi uklonila postojeće prepreke za održivi razvoj plovidbe. Pored toga, Savske države identificirale su obnovu i razvoj infrastrukture plovnih putova i jedinstveni sustav pravila glede sigurnosti plovidbe kao svoje glavne prioritete u području plovidbe.  
 
Ove aktivnosti obuhvaćaju, između ostalog: 
  • usvajanje plana obilježavanja, održavanja i razvoja vodnih putova;
  • usvajanje unificiranih pravila plovidbe, uzimajući u obzir specifične uvjete pojedinih dionica vodnih putova;
  • usvajanje tehničkih pravila u vezi s plovilima i pravila o posadi na plovilima;
  • uspostavljanje Riječnih informacijskih servisa;
  • koordinacija aktivnosti na obnovi i razvoju plovnog puta rijeke Save. 
Pored toga, zajedno sa Strankama, Savska komisija kontinuirano ulaže napore kako bi osigurala sredstva za projekte koji bi unaprijedili uvjete plovidbe na rijeci Savi i time ostvarili dogovorene ciljeve iz prioritetnih područja suradnje.