Pomembne zadeve upravljanja voda

Pomembne zadeve upravljanja voda (SWMI) za Savski bazen so opredeljene kot zadeve, ki neposredno ali posredno vplivajo na ekološko in kemijsko stanje površinskih voda ter na kemijsko in količinsko stanje podzemnih voda. Na podlagi karakterizacije Savskega bazena, predhodne analize antropogenih pritiskov na vire površinske in podzemne vode, postopka javnega posvetovanja z ustreznimi deležniki ter po dogovoru med savskimi državami, so SWMI opredeljene kot:
  • Organsko onesnaževanje
  • Onesnaževanje s hranili
  • Onesnaževanje z nevarnimi snovmi
  • Hidromorfološke spremembe
  • Kakovost podzemne vode
Poleg navedenih je bilo opredeljenih še nekaj drugih zadev, ki so pomembne za Savski bazen, vendar pa za uvrstitev med SWMI zahtevajo nadaljnjo obdelavo.
  • Količina podzemne vode
  • Kakovost in količina sedimentov
  • Invazivne tujerodne vrste
  • Upravljanje potreb po vodi
Za vsako od SWMI ali kandidatov za SWMI so opredeljene vizije in cilji upravljanja kot predhodni koraki za specifične ukrepe, s čimer se oblikuje okvir za razvoj Programa ukrepov v vsakem od ciklov načrtovanja.