Podnebne spremembe

Glede na pomen in kompleksnost izzivov podnebnih sprememb za čezmejna porečja je novembra 2015 Mednarodna komisija za Savski bazen podpisala Pariški sporazum o vodi in o prilagajanju podnebnim spremembam v povodjih rek, jezer in vodonosnikov, s čimer se je pridružila skupini, v kateri je več kot 300 vlad, mednarodnih organizacij, donatorjev, nacionalnih in čezmejnih organizacij za porečja, lokalnih oblasti, civilne družbe in podjetij, ki pozivajo k ukrepanju na področju prilagajanja podnebnim spremembam.

Problematika podnebnih sprememb se v Savskem bazenu obravnava na podlagi nacionalnih politik in zakonodaje o podnebnih spremembah, razpoložljivih informacij o prihodnjih trendih in rezultatov izvajanja ustreznih projektov, ki zagotavljajo predloge za nadaljnje korake.
 
2013 Pilotni projekt Ustvarjanje povezave med načrtovanjem obvladovanja poplavne ogroženosti in oceno podnebnih sprememb v Savskem bazenu
2015 V projektu Ocena povezovanja sektorjev voda – hrana – energija – ekosistemi v Savskem bazenu, ki se izvaja v okviru programa dela za obdobje 2013–2015 v okviru Konvencije UNECE o vodah, so bile opredeljene določene rešitve specifičnih medsektorskih izzivov in prepoznane številne prednosti pristopov čezmejnega povezovanja v Savskem bazenu
2015 Projekt Načrt prilagajanja podnebnim spremembam na področju voda za Savski bazen (WATCAP), ki ga izvaja Svetovna banka, pomaga deležnikom in odločevalcem pri ocenjevanju in načrtovanju tveganj, ki jih povzročajo vplivi podnebnih sprememb na vodne vire; (ii) zagotavlja osnovo za prihodnje načrte in študije prilagajanja vplivom podnebnih sprememb ter (iii) spodbuja sodelovanje in razpravo v celotnem porečju v smeri dodatnih in podrobnejših študij o vplivih podnebnih sprememb na regionalni ravni in na ravni porečja.
2016 Projekt Nexus Donave – študija primera za reko Savo, ki ga je izvedlo Skupno raziskovalno središče EC, je preučil različne prihodnje scenarije na področju voda zaradi podnebnih sprememb in sprememb rabe zemljišč zaradi političnih, demografskih in gospodarskih dejavnikov.
2018 Osnutek Strategije prilagajanja podnebnim spremembam in prednostnih ukrepov za Savski bazen je bil razvit v okviru inkubatorske platforme Globalno zavezništvo za vodo in podnebje, ob podpori Mednarodnega urada za vode, francoskega Ministrstva za ekološki in vključujoč prehod ter UNECE