Klima i hidrologija

U slivu rijeke Save dominantna je umjerena klima karakteristična za sjevernu hemisferu, koja se mijenja pod uticajem reljefa. Alpska klima preovladava u gornjem dijelu sliva u Sloveniji, umjereno kontinentalna klima u slivovima desnih pritoka u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, dok umjereno kontinentalna, srednjoeuropska klima karakterizuje slivove lijevih pritoka u Panonskoj nizini. Godišnja doba su jasno definisana, zime mogu biti hladne s obilnim snježnim padavinama, dok su ljeta uglavnom topla i duga.
Količina padavina i njihova godišnja raspodjela prilično je promjenjiva. Najveće padavine se bilježe u najzapadnijim dijelovima sliva (Sava Dolinka i Sava Bohinjka) i u gornjim dijelovima slivova Kupe, Pive, Tare, Une, Vrbasa, Drine i rijeke Lim. Područja s najmanjom količinom padavina su u Slavoniji, Semberiji i u slivu rijeke Kolubare.
 

Osnovne karakteristike

Prosječna godišnja temperatura zraka oko 9.5°C
Srednja mjesečna temperatura vode najniža u januaru: -1.5°C
najviša u julu: 20°C
Prosječna godišnja količina padavina oko 1,100 mm
Dugoročna prosječna godišnja količina padavina 600 mm do 2,300 mm
Prosječna evapotranspiracija oko 530 mm/god
Prostorna raspodjela oticanja 150 mm/god (ispod 5 l/s/km2) do 1,200 mm/god (skoro 40 l/s/km2)
Prosječni protok rijeke Save
(na ušću)
oko 1,700 m3/s

Općenito, oticanje uveliko slijedi obrazac prostorne raspodjele padavina.
Desne pritoke rijeke Save karakterizuje veći priljev vode:
  • Rijeka Una - 23 l/s/km2
  • Rijeka Vrbas - 19 l/s/km2
  • Rijeka Bosna - 19 l/s/km2
  • Rijeka Ukrina - 12 l/s/km2
  • Rijeka Tinja - 12 l/s/km2
  • Rijeka Drina - 40 i 50 l/s/km2, kao najveća pritoka rijeke Save, rijeka Drina ima izuzetno visoku vodonosnost zbog visokih vrijednosti padavina s višegodišnjim prosjekom od preko 2.000 mm.
Slivovi lijevih pritoka (Krapine, Lonje, Orljave i Bosuta) bilježe godišnju količinu od 700 – 1.000 mm kiše, ali relativno visoka evapotranspiracija smanjuje površinsko oticanje na samo nekoliko l/s/km2, koje u brdovitim predjelima dostiže vrijednost od oko 12 l/s/km2.
Višegodišnja prosječna vrijednost površinskog oticaja za cijeli sliv rijeke Save je oko 18 l/s/km2.