Mandat i odgovornosti

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB) osigurava Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save (Savska komisija) najširi obuhvat rada u poređenju sa drugim europskim slivnim organizacijama, uključujući pitanja razvoja i održivosti, uzimajući u obzir različita korištenja voda, zaštitu ekosistema, zaštitu od štetnih uticaja voda i incidenata koji uključuju zagađenje voda i povezuje pitanja razvoja plovidbe i zaštite okoliša.

  

U cilju postizanja glavnih ciljeva FASRB-a, Savska komisija donosi odluke iz područja plovidbe obavezujuće prirode za sve Strane, kako bi se osigurali uslovi za sigurnu plovidbu na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama. U vezi sa svim drugim pitanjima, Savska komisija donosi preporuke.

Savska komsija također koordinira razvoj i implementaciju zajedničkog i/ili integralnog plana upravljanja slivom rijeke Save, izradu razvojnih programa, uspostavljanje integriranih sistema (GIS, RIS, prognoza poplava, itd.), bavi se usaglašavanjem aktivnosti između nacionalnih i međunarodnih organizacija i razvojem protokola za regulisanje specifičnih aspekata implementacije FASRB-a.