Stranke Okvirnog sporazuma

Četiri zemlje koje dijele sliv rijeke Save, ugovorne Stranke Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) i članice Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) su:
  • Bosna i Hercegovina
  • Republika Hrvatska
  • Republika Srbija
  • Republika Slovenija.

Stranke koje provode FASRB neprekidno prate napredak implementacije kroz sastanke Stranaka FASRB-a, u kontinuitetu učvršćujući zajedničke interese u suradnji između zemalja u slivu rijeke Save i unapređujući aktivnu suradnju na međunarodnoj razini.

Foto: Osmi sastanak Stranaka – Sarajevo, 24. listopada 2019. godine
Sastanak Stranaka održava se najmanje jednom u dvije godine s ciljem preispitivanja rada i aktivnosti Savske komisije, donošenja odluka temeljenih na prijedlozima i preporukama Savske komisije, razmatranja i usvajanja prijedloga novih protokola i amandmana na FASRB te razmatranja i poduzimanja svi dodatnih koraka koji bi mogli biti neophodni za ispunjavanje ciljeva FASRB.