Sodelovanje javnosti

Sodelovanje javnosti je eno od temeljnih načel trajnostnega upravljanja voda, kot zahteva Protokol o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu. Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) v okviru priprave Sava FRMP zagotavlja in spodbuja aktivno udeležbo javnosti ter omogoča vključevanje vseh ustreznih deležnikov v izvajanje Protokola. Cilj sodelovanja javnosti je preglednost v procesu odločanja in pridobivanje podpore za izvajanje Protokola  ter ozaveščanje o problematiki obvladovanja poplavne ogroženosti, spodbujanje vzpostavitve učinkovitih struktur in mehanizmov za sodelovanje javnosti, obveščanje širše javnosti in spodbujanje ključnih deležnikov k sodelovanju v dejavnostih in strukturah na ravni Savskega bazena.
 
Dejavnosti sodelovanja javnosti, ki so bile izvedene pri pripravi Sava FRMP, lahko razdelimo v tri glavne kategorije:
Informacije o pripravi Sava FRMP, o fazah njegove priprave in o izvedenih posvetovalnih dejavnostih so v celotnem pripravljalnem obdobju javno dostopne na uradni spletni strani Savske komisije.
Priprava in predstavitev publikacij, ki vsebujejo informacije o pripravi Sava FRMP, kot je uradno glasilo Savske komisije – Savski Vestnik, periodična publikacija, ki se redno neposredno distribuira več kot 200 deležnikom in je dostopna tudi na uradni spletni strani Savske komisije.
Predstavitev razvoja Sava FRMP na sestankih deležnikov v pogodbenicah FASRB in v Črni gori, ki jih organizira Savska komisija ali druge organizacije/institucije.
Pripravo Sava FRMP so zaznamovali številni sestanki osebja sekretariata Savske komisije ter strokovnjakov, ki pripravljajo Sava FRMP, s predstavniki državnih organov, raziskovalnih institucij ter nacionalnih in mednarodnih organizacij. Sestanki so bili namenjeni zbiranju informacij in podatkov ter obravnavi vprašanj v zvezi z upravljanjem porečja. Predstavljali so dragocen posvetovalni proces, s katerim so deležniki prispevali k oblikovanju FRMP.

Delavnica Foruma deležnikov je bila organizirana 14. in 15. novembra 2018, v Beogradu (Srbija). 
Glavni cilji delavnice so bili predstaviti osnutek Sava FRMP deležnikom in razpravljati o njegovih glavnih ugotovitvah in priporočilih ter obravnavati njegovo prihodnjo izvedbo in naslednje načrtovalno obdobje. Delavnice se je udeležilo okoli 50 udeležencev iz vladnih in javnih institucij držav Savskega bazena, predstavnikov mednarodnih organizacij, nevladnega sektorja, Mednarodne komisije za Savski bazen ter WBIF, Svetovne banke in projektne skupine, ki pripravlja Sava FRMP.
Celoten postopek priprave Sava FRMP vodi Stalna strokovna skupina za preprečevanje poplav (PEG FP). Nekatera vprašanja, ki se dotikajo FRMP, so bila predmet ad hoc razprav drugih strokovnih skupin v skladu z njihovo pristojnostjo. Večji deležniki oziroma skupine deležnikov so s pridobitvijo statusa opazovalca imeli možnost aktivnega sodelovanja v tem procesu in v vseh drugih dejavnostih Savske komisije. To priložnost so dobro izkoristile organizacije, ki že imajo ta status, in aktivno sodelujejo na sestankih ISRBC in njene PEG FRM.  Tovrstna dvosmerna komunikacija je bila dragocena prednost pri pripravi načrta.

Aktivno vključevanje širše javnosti v pripravo Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu se je začelo 31. oktobra 2018. Na osnutek Sava FRMP je bilo prejetih 160 pripomb. V postopku odgovarjanja na pripombe je bilo utemeljenih 61 pripomb, 99 pripomb pa ni bilo sprejetih. Od 61 utemeljenih pripomb je bilo na podlagi 45 pripomb sklenjeno, da so v besedilu Sava FRMP potrebni popravki/izboljšave.