Poročila o projektih

Razvoj hidrološkega modela za Savski bazen in hidravličnega modela za Savo
18.12.2019. Več

Razvoj studije o vplivih na okolje in projektne dokumentacije za odsek reke Save od rkm 329 do rkm 315 in od rkm 312 do rkm 300
1.7.2019. Več

Sistem za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu - Sava FFWS
1.7.2019. Več

Hidrološki informacijski sistem za Savski bazen (SavaHIS)
1.7.2019. Več

K oceni ekološkega statusa vodnih teles v Savskem bazenu (STAWA - Project No. 09_PA04-C1)
1.7.2019. Več

Načrt za obvadovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu - Sava FRMP
Začetek: 5.7.2019. Več