План управљања сливом ријеке Саве

 
У складу са одредбама Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ)Стране су се сложиле да сарађују на развоју Плана управљања сливом ријеке Саве (Сава РБМП) и да осигурају координацију са адекватним активностима на нивоу слива ријеке Дунав. У Сава РБМП-у разрађена су важна питања управљања водама пратећи приступ који је успостављен на нивоу дунавског слива али са повећаним нивоом детаљности.  
 

У Сава РБМП-овима, питања управљања водама се разматрају на водним тијелима површинских и подземних вода која су од значаја за управљање сливом ријеке Саве, у складу са критеријумима: 

  • водна тијела на ријеци Сави и њеним притокама са величином слива >1000 km² и на ријекама са величином слива <1000 km² а које су од значаја за управљање сливом (Сотла/Сутла, Лашва и Тиња); 
  • прекогранична и национална водна тијела подземних вода, значајна због своје величине (површина >1000 km²), или она површине <1000 km², значајна према различитим другим критеријумима, као што су нпр. друштвено-економски значај, видови коришћења, притисци, и/или интеракција са акватичним екосистемом 


Послије усвајања Сава РБМП-а на 5. састанку Страна (Загреб, 2.12.2014.), активности на изради другог плана управљања сливом ријеке Саве започете су током 2016. године. 


Припрема Сава РБМП-а има за циљ повезивање управљања ријечним сливом са интегрисаним и одрживим друштвено економским развојем земаља. Ажурирање Сава РБМП-а пратећи нацрт и структуру Сава РБМП-а засновано је на подацима, знању и информацијама обезбјеђеним кроз израду 2. извјештаја анализе слива ријеке Саве (2. СРБА) и Привременог прегледа значајних питања управљања водама. Развој другог Сава РБМП-а спроводи се на стручном нивоу, кроз рад Сталне стручне групе за управљање ријечним сливом у сарадњи са Сталном стручном групом за ГИС уз координацију Секретаријата Савске комисије.

Стране Оквирног споразума одобриле су 2. План управљања сливом ријеке Саве (2. РБМП за Саву) на свом 9. састанку Страна одржаном у Загребу (Република Хрватска) 9. децембра 2022. године.