Sigurnost plovidbe i prateći tehnički standardi

Sigurnost plovidbe podrazumijeva osnovne uvjete koje plovni putovi i luke moraju ispuniti, te postojanje pravila o plovilima i posadi unutarnje plovidbe, kao i pravila plovidbe na unutarnjim plovnim putovima. S obzirom na odredbе Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, kao i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum, unapređivanje sigurnosti plovidbe kroz harmonizaciju pravila i pratećih tehničkih standarda, uz izradu priručnika za plovidbu predstavljaju važne aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) 
Savska komisija sukladno svojim nadležnostima i prema prijedlozima Stalne stručne skupine za plovidbu (PEG NAV) donosi odgovarajuće odluke iz područja sigurnosti plovidbe. Sve odluke Savske komisije iz ovog područja pravno su obvezujuće za sve Stranke. 
Odluke Savske komisije odnose se na Pravila plovidbe, Pravila o minimalnom broju članova posade, Pravila o radiotelefonskoj službi, Pravila za određivanje zimovnika i zimskih skloništa kao i na usvajanje pravila i planova za obilježavanje i održavanje plovnih putova.
 
 
U cilju unapređivanja sigurnosti plovidbe kroz harmonizaciju pravila i relevantnih tehničkih standarda, Savska komisija intenzivno surađuje s EU, Dunavskom komisijom (DC), Središnjom komisijom za plovidbu Rajnom (CCNR) kao i Gospodarskom komisijom Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), dok je suradnja u području pravila plovidbe od posebnog značaja. Savska komisija također sudjeluje u radu Europskog odbora za izradu standarda u području unutarnje plovidbe (CESNI) i njegovih stručnih skupina. 
 
 
Savska komisija je razvila internetsku aplikaciju za pripremu Plana obilježavanja plovnog puta rijeke Save, i internetsku aplikaciju za podršku nacionalnim tijelima odgovornim za inspekciju sigurnosti plovidbe, kao internetske usluge koje koriste relevantna nacionalna tijela, dok su Album mostova u slivu rijeke Save i Daljinar rijeke Save i njezinih plovnih pritoka razvijeni u obliku plovidbenih publikacija.