Prevencija i kontrola incidentnih zagađenja

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) ima za cilj promovisati aktivnu međunarodnu saradnju između Strana potpisnica Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) prije, tokom i nakon mogućeg vanrednog uticaja kao što je incidentno ili slučajno onečišćenje, unapređenje odgovarajućih politika i jačanje koordinirane aktivnosti na svim odgovarajućim nivoima za promovisanje prevencije, pripreme, zaštite i reagovanja na prekogranične uticaje na vodni režim.

Poduzimanje mjera za sprečavanje ili ograničavanje opasnosti, smanjenje i uklanjanje negativnih posljedica, uključujući incidente koji uključuju tvari štetne za vodu, uzimaju u obzir sljedeći zakonodavni okvir:​
  • Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EC kojom se uspostavlja okvir za djelovanje društva u oblasti politike voda;
  • Konvencija UNECE-a o prekograničnim učincima industrijskih nesreća (Helsinki 1992.);
  • Konvencija o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Helsinki 1992.);
  • Pravila ponašanja kod incidentnih zagađenja prekograničnih unutarnjih voda (UN 1990.;
  • Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. jula 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EC.
Obaveze za regulisanje prevencije i kontrole incidenata rezultirale su izradom nacrta Protokola o izvanrednim situacijama uz FASRB koji je usvojila Savska komisija. Konačna harmonizacija Protokola o izvanrednim situacijama očekuje se u bliskoj budućnosti.
 
U skladu s odredbama FASRB-a u vezi s obavezom uspostavljanja koordiniranog ili zajedničkog sistema upozorenja i uzbunjivanja u slivu rijeke Save za vanredne uticaje na vodni režim u slučaju incidentnog zagađenja, države Strane FASRB-a koriste Sistem za upozorenje u slučaju incidentnih zagađenja (AEWS, eng. Accident Emergency Warning System) za Dunav, koji je razvio i održava ICPDR. U svakoj Strani uspostavljeni su Glavni međunarodni centri za uzbunjivanje (PIAC, eng. Principal International Alert Centre), kao centralna tačka komunikacije. Oni su odgovorni za komunikaciju, uključivanje stručnjaka i donošenje odluka o akcijama koje treba poduzeti u slučaju hitnih situacija. Njihova operativnost se testira najmanje dva puta godišnje. Osnovni cilj takvih vježbi je testiranje funkcionalnosti sistema, operativnosti PIAC-a, kao i testiranje osnovne upotrebe sistema.

Buduće aktivnosti u području sprečavanja i kontrole incidenata bit će usmjerene na potpisivanje i ratifikaciju Protokola, razvoj planova za reagovanje na mjestu incidentna i izvan njega i unapređivanje kapaciteta PIAC-a kako bi se osigurala 24/7 operativnost .