Zajednički akcioni plan

S ciljem doprinosa ubrzanju ekonomskog razvoja u slivu rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija), 2017. godine je uz podršku Svjetske banke izradilaZajednički akcioni plan za sliv rijeke Save
Zajednička izjava predstavnika država Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Crne Gore o Planu aktivnosti i ključnim tačkama za sliv rijeke Save kao katalizator saradnje u regiji, potpisana je 15.06.2017. godine.  
U skladu sa Zajedničkim akcionim planom, Savska komisija koordinira aktivnosti ekonomske integracije regije u prioritetnim područjima: 
  • Prioritetno područje 1: Jačanje planiranja u slivu rijeke Save radi ubrzanja ekonomskih integracija i ulaganja, 
  • Prioritetno područje 2: Poboljšanje plovnosti plovnog puta rijeke Save, 
  • Prioritetno područje 3: Poboljšanje upravljanja poplavama i monitoring, 
  • Prioritetno područje 4: Razvoj održivog riječnog turizma,  
  • Prioritetno područje 5: Zaštita okoliša i prilagođavanje na klimatske promjene. 
Zajednički akcioni plan usmjerava put  za ekonomsku integraciju i saradnju u regiji, doprinoseći naporima država Stranaka i Crne Gore da se osigura održivi ekonomski razvoj u slivu Save. 
U smislu političkih pitanja, Zajednički akcionplan predstavlja aktivnosti koje prate provedbu odredbi Deklaracije sa Šestog sastanka Strana (Beograd, 1. juna 2016.) i daje direktan doprinos implementaciji procesa Berlin-Beč-Pariz-Trst.