Ad-hoc LEG EG

Ad-hoc Stručna skupina za pravna pitanja

Opći cilj: podrška aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) koje su pravne ili administrativne prirode, a koje zahtijevaju prethodno usklađeno stručno znanje i aktivno angažiranje pravnih stručnjaka iz Stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB)

Glavni zadaci
  • Razvijanje i po potrebi revizija pravnih internih akata Savske komisije i priprema nacrta izmjena i dopuna za poboljšanje njihova sadržaja; 
  • Sudjelovanje u reviziji postojećih nacrta protokola uz FASRB i u pripremi drugih protokola sa stajališta međunarodnog prava; 
  • Iznošenje prijedloga mjera kojima se olakšavaju pripreme i zaključivanje protokola uz FASRB, koje će biti predmet dodatnog razmatranja i usvajanja od strane Savske komisije; 
  • Razrada prijedloga za druga pitanja pravne, administrativne i organizacijske prirode, kao i razvijanje sveobuhvatne pravne osnove i stava Savske komisije za koje je potrebno prethodno usklađeno stručno znanje stručnjaka Stranaka FASRB-a, ako je to potrebno ili na zahtjev; 
  • Sudjelovanje u pripremi sastanaka Stranaka vezanih za pravna pitanja; 
  • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjerenih od strane Savske komisije.  
Bosna i Hercegovina:

 
Adnan Pašalić, član
Dag Đumrukčić, član
Mila Kojić, članica
Republika Hrvatska:


 
Tatjana Celing, članica
Sanja Genzić-Jurišević, članica
Romana Knežević, zamjenica člana
Željko Vodička, zamjenik člana
Republika Srbija:
 
Saša Kulić, član
Maja Jeremić, zamjenica člana
Republika Slovenija:
 
Mateja Tavčar, članica
Simona Biro, zamjenica člana

Predsjedavajuća: Melita Žižanović-Dakić, Tajništvo Savske komisije