Plovidba

U skladu s odredbama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB), Strane su se složile da sarađuju na području plovidbe na način koji će osigurati:
  • Uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama regulisanog u kontekstu slobodne plovidbe za sve trgovačke brodove;
  • Sveobuhvatnu regulaciju pravnog statusa rijeke Save kao međunarodnog plovnog puta.