Plovidba

U skladu s odredbama FASRB-a, Stranke su se složile da surađuju na području plovidbe na način koji će osigurati:
  • uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama reguliranog u kontekstu slobodne plovidbe za sve trgovačke brodove,
  • sveobuhvatnu regulaciju pravnog statusa rijeke Save kao međunarodnog vodnog puta.