Integralno upravljanje vodama

U skladu s odredbama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB), Stranke su se složile da surađuju po pitanju integralnog upravljanja površinskim i podzemnim vodnim resursima u slivu rijeke Save na održiv način, koji će osigurati:
  • Vode u dovoljnoj količini i odgovarajuće kvalitete za očuvanje, zaštitu i unapređenje vodnih ekosustava (uključujući floru, faunu i eko sustave prirodnih jezera i močvara);
  • Vode u dovoljnoj količini i odgovarajuće kvalitete za plovidbu i druge vrste korištenja/upotrebe;
  • Zaštitu od štetnog djelovanja voda (poplava, prekomjerne erozije podzemnih voda i opasnosti od leda);
  • Rješavanje sukoba interesa izazvanih različitim upotrebama i korištenjem;
  • Efektivnu kontrolu vodnog režima.