Plan upravljanja slivom rijeke Save

Sava RBMP je izrađen uz podršku EU koja je osigurana kroz "tehničku pomoć u pripremi i implementaciji plana upravljanja slivom rijeke Save".
Stranke FASRB-a usvojile su Sava RBMP na svojem petom sastanku održanom 2.12.2014. godine u Zagrebu (Hrvatska).

Glavna snaga Sava RBMP-a je u tome što je uspio u potpunosti uskladiti zahtjeve EU Okvirne direktive o vodama (WFD) i riješiti sva značajna pitanja upravljanje vodama za cijeli sliv, uz uspostavljanje integrativnih načela upravljanja vodama i sadržavajući zajednički Program mjera za sliv rijeke Save.

Sava RBMP se može preuzeti na svim službenim jezicima Stranaka Okvirnog sporazuma, kao i na engleskom i crnogorskom jeziku.

Više detalja o specifičnim pitanjima izloženim u Sava RBMP-u ili metodologijama koje su korištene u analizama mogu se pronaći u pratećim dokumentima.

Documents in attachment

Plan upravljanja slivom rijeke Save
Prateći dokumenti
Rezime sudjelovanja javnosti